Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Top Advert SK, s.r.o.

Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky vymedzujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Top Advert SK, s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“).

Fakturačná adresa
Top Advert SK, s.r.o., so sídlom Ulica Svornosti 43, Bratislava, 821 06
Dodávateľ je platcom DPH. 

IČ: 35771291
DIČ: SK2020244303

Kancelária, vzorkovňa, poštovná adresa
Top Advert SK, s.r.o., Ulica Svornosti 43, Bratislava, 821 06

Tel: +421 911 379 364
Tel: +421 918 612 899

Email: info@topadvert.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Oberbank, č.ú. 2301189045/8370

na strane jednej a druhou stranou (ďalej len „zákazník“).

1.2. Všetky obchodné vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom sa riadia týmito podmienkami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom.
1.3. Tieto podmienky sú platné rovnako pre všetky obchodné vzťahy uzatvorené medzi dodávateľom a zákazníkom pre všetky obchodné vzťahy, ktoré dodávateľ vykonáva.

Objednávka tovaru a služieb

1.4. Objednanie tovaru a služieb zákazníkom musí mať vždy písomnú formu, pričom za písomnú formu sa považuje aj objednávka učinená elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronického systému na e-shopoch prevádzkovaných dodávateľom.
1.5. Objednávka musí obsahovať najmä tieto údaje: názov výrobku resp. služby, požadované množstvo, termín a miesto dodania, spôsob dopravy, obchodné meno zákazníka, presnú adresu jeho sídla, resp. miesta podnikania, meno osoby oprávnenej menom zákazníka konať, vrátane telefonického a emailového spojenia. IČ, DIČ a IČ DPH v prípade, že sa jedná o podnikateľský subjekt. Pokiaľ ide o fyzickú osobu, musí objednávka obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický a emailový kontakt.
1.6. Zoznam tovaru na www.e-rollup.sk a ostatných doménach prevádzkovaných dodávateľom je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe konkrétneho dopytu od zákazníka. K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle dodávateľovi.
1.7. Fotografie produktov sú iba ilustračné. Prípadné technické odchýlky, ktoré nemajú vplyv na výsledný vzhľad tovaru alebo funkčnosť nie sú dôvodom k reklamácii tovaru a nebudú dodávateľom ako reklamácia uznané.1.8. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácií tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov.1.9. Poskytnuté zľavy sa nesčítavajú.1.10. Dodávateľ je vždy oprávnený požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky.

Zrušenie objednávky

1.11. Zákazník i dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do okamžiku potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť a tovar dodať. Zrušenie objednávky po okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dojednajú.

Kúpna zmluva

1.12. Objednávka definovaná v bode 1.4. a nasl. je ponukou zákazníka k uzavretiu kúpnej zmluvy.
1.13. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamžikom, kedy je zákazníkovi doručené na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie objednávky od dodávateľa.
1.14. Ak sú súčasťou objednávky aj tlačové služby, je kúpna zmluva uzavretá po dodaní bezchybných tlačových dát a odsúhlasení dodávateľa zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu, že dáta sú v kvalite vhodnej pre tlač.
1.15. Dodávateľ nie je povinný uzavrieť na základe objednávky kúpnu zmluvu, a to najmä so zákazníkmi, ktorí predtým podstatným spôsobom porušili uzavretú kúpnu zmluvu.

Ceny

1.16. Ceny sa riadia platným aktuálnym cenníkom dodávateľa na webe www.e-rollup.sk, resp. aktuálnej verzii cenníku v elektronickom systéme, ak nie je uvedené inak.
1.17. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predošlého upozornenia. To neplatí v prípade už uzavretej kúpnej zmluvy, kde je zmena cien možná iba po vzájomnej dohode zmluvných strán.
1.18. Ceny v kúpnej zmluve sú vždy účtované podľa cenníku platného v dobe prijatia objednávky, prípadne podľa dohody medzi zmluvnými stranami.
1.19. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmluvných cenách, a to na všetok tovar alebo v jednotlivých obchodných prípadoch. V takom prípade bude kupujúcemu na vyžiadanie pred objednávkou vypracovaná cenová ponuka v písomnej forme a poslaná e-mailom. Kupujúci potom objednávku poslanú v písomnej forme alebo e-mailom potvrdí, že s individuálnou cenovou kalkuláciou – ponukou súhlasí.

Dodacie podmienky

1.20. Skladové položky objednaného tovaru budú podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodané v čo najkratšej dobe. Dodanie tovaru je možné týmito spôsobmi:
1.20.1. Prepravcom zásielok obvykle do 1–5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky dodávateľom. V prípade neskladových položiek sa lehota dodania môže líšiť, termín dodania uvedie dodávateľ zákazníkovi na požiadanie. V prípade predĺženia dodacej lehoty bude zákazník dodávateľom včas vopred informovaný. Tovar sa považuje za dodaný predaním tovaru k preprave zmluvnému dopravcovi. Súčasťou zásielky je aj dodací list, ktorý pošle zákazník podpísaný a datovaný najneskôr do 5-tich dní späť na poštovú adresu dodávateľa v prípade, že zásielka nie je doručená bez vád súčasne s uvedením reklamovaných vád.
1.20.1.1. Pri prevzatí tovaru od zmluvného dopravcu je zákazník povinný tovar neodkladne skontrolovať. V prípade zjavných známok poškodenia spôsobených pri preprave je zákazník povinný spísať reklamáciu priamo s dopravcom a poslať späť dodávateľovi dodací list najneskôr do 5-tich dní od prevzatia zásielky s uvedením konkrétnych výhrad k zásielke. V prípade zjavných známok poškodenia, ktoré zákazník zistí pri rozbalení tovaru, je povinný neodkladne informovať dodávateľa do 24 hodín od dodania, prípadne v primeranej dobe s ohľadom na jeho možnosti, a to telefonicky alebo elektronickou poštou s uvedením popisu vád a identifikáciou zásielky. Zákazník berie na vedomie, že na reklamáciu zjavných vád tovaru, ktoré oznámi po tejto lehote, nemusí brať dodávateľ ohľad.
1.20.2. Osobným odberom tovaru zákazníkom na odbernom mieste dodávateľa, ktoré je uvedené v sekcii kontakty na www.topadvert.sk, a to na vopred dohovorenom termíne prevzatia tovaru. Tovar bude prichystaný podľa časovej náročnosti na expedícii podľa dohody. V inom prípade bude tovar odoslaný zmluvnou externou službou (Geis, atp). Cena dopravy bude stanovená individuálne podľa dohody. Tovar je nutné objednať písomne e-mailom, poslaným na adresu objednavky@topadvert.sk alebo na e-mailovú adresu príslušného obchodného referenta. Pri osobnom odbere tovaru potvrdí zákazník dodávateľovi dodací list preukazujúci riadne prevzatie tovaru.
1.20.2.1. Zákazník je povinný pri osobnom odbere skontrolovať stav tovaru. Prebraním tovaru zákazník súhlasí s tím, že v dobe predania tovaru nenieslo zjavné známky vád ani poškodenia. Na tieto vady, ak budú zistené neskôr ako pri predaní, nie je možné uplatňovať reklamáciu.
1.20.2.2. V prípade, že tovar nebude odobraný do 1 mesiaca od výzvy k vyzdvihnutiu, vyhradzuje si dodávateľ právo tento tovar zákazníkovi buď ďalej neskladovať alebo požadovať od zákazníka uhradenie poplatku za skladovanie. Výšku poplatku oznámi dodávateľ zákazníkovi vopred v dostatočnej lehote. Nevyzdvihnutím tovaru zákazníkom nie je dotknuté právo dodávateľa požadovať po zákazníkovi uhradenie už vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s realizáciou kúpnej zmluvy (napr. už prevedené služby, prevedená tlač na základe dát zákazníka apod.), prípadne uhradenie celej kúpnej zmluvy v prípade tovaru upraveného podľa priania zákazníka.
1.20.3.  Tovar s označením „Krehké“ je dodávateľom balený do nepoškodených krabíc. V prípade, že dopravca dodá zásielku s označením „Krehké“ v zjavne inej krabici, v poškodenej krabici či inak neštandardne, môže zákazník takúto zásielku prevziať iba na vlastné riziko. Na prípadné reklamácie vád tovaru v takom prípade nebude brať dodávateľ ohľad.
1.20.4. Termín expedície produktov skladom alebo tlače: Štandard - do 3 pracovných dní zdarma, Express - na druhý pracovný deň s 50% navýšením, Express plus- v priebehu pracovného dňa so 100% navýšením. Využitie Express služby je vždy na základe dohody s dodávateľom. Termín dodania vlajkových systémov je 6 pracovných dní. Termín dodania atypickej výroby sa rieši individuálne.

Kvalita tovaru

1.21. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar či služby objednané zákazníkom v vopred dohodnutom množstve, akosti a prevedení. V prípade, že si toto zmluvné strany nedohodli, plní dodávateľ v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo zmluvy, inak pre účel obvyklý.
1.22. Zákazník prehlasuje, že sa zoznámil s popisom vlastností a kvality tovaru alebo služieb uvedených v elektronickom systéme, vytlačenom katalógu dodávateľa alebo prostredníctvom predošlej písomnej či telefonickej komunikácie s dodávateľom. Pokiaľ už objednávku zadal, predpokladá sa, že je s tovarom a jeho vlastnosťami dostatočne oboznámený.
1.23. Ak klient požaduje atypické prevedenie tovaru alebo atypický tovar ako taký, musí byť táto požiadavka jednoznačne uvedená v objednávke spolu s presnou špecifikáciou požadovaných vlastností či prevedení tovaru. Prijatie takejto objednávky musí byť s dodávateľom vopred dohovorené a písomne potvrdené.

Platobné podmienky

1.24. Kúpna cena za tovar a služby objednané zákazníkom môže byť uhradená týmito spôsobmi:
1.24.1. Zákazník uhradí kúpnu cenu v plnej výške vopred na základe zálohovej faktúry, ktorú vystaví dodávateľ a doručí zákazníkovi v elektronickej podobe elektronickou poštou, a to v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. Zákazník berie na vedomie, že do doby uhradenia zálohovej faktúry nie je dodávateľ povinný započať s realizáciou objednaných služieb či tovaru.
1.24.2 Zákazník uhradí kúpnu cenu v plnej výške pri osobnom prevzatí tovaru v hotovosti na odbernom mieste dodávateľa.
1.24.3. Zákazník uhradí tovar predaný k preprave prostredníctvom dobierky vo vopred dohodnutom mieste predania tovaru zmluvnej prepravnej spoločnosti.
1.24.4.  Zákazník uhradí kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry, ktorú vystaví dodávateľ a doručí zákazníkovi v elektronickej podobe elektronickou poštou, do dátumu uvedeného ako „splatnosť faktúry“. V tomto prípade je nutné vopred uzavrieť s dodávateľom „Dohodu o obchodných podmienkach“, ktorú dodávateľ zákazníkovi na vyžiadanie pošle k odsúhlaseniu a potvrdeniu. Kupujúci sa zaväzuje hradiť faktúry za odobraný tovar v dohodnutom termíne splatnosti uvedenom na faktúre.
1.25. U atypických zákaziek, produktov neuvedených v cenníkoch a zákaziek prevyšujúcich celkovú čiastku 50 000 Kč bez DPH dodávateľ vyžaduje zaplatenie kúpnej ceny v minimálnej hodnote odpovedajúcej 50 % z celkovej netto ceny, a to prostredníctvom zálohovej faktúry. Zálohovú faktúru vystaví dodávateľ a zákazníkovi doručí elektronickou poštou. Zostávajúca čiastka bude uhradená podľa článku 1.24.
1.26. Inštalácia tovaru, montáž ani školenie na používanie tovaru nie sú súčasťou ceny za tovar.
1.27. V prípade nedodržania splatnosti faktúry zákazník súhlasí s úhradou zákonného úroku z omeškania podľa príslušných zákonných ustanovení. Dodávateľ si ďalej vyhradzuje právo požadovať od zákazníka úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do 14. dňa omeškania vrátane. Od 15. dňa omeškania zákazníka s úhradou faktúr dodávateľovi má dodávateľ právo účtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
1.28. Zákazník berie na vedomie, že nedodržaním termínu splatnosti faktúry stráca všetky výhody poskytnuté dodávateľom, najmä možnosť nákupu so zľavou a bezhotovostný nákup so splatnosťou faktúr.
1.29. Dodávateľ má možnosť upozorniť zákazníka na neuhradenú faktúru formou upomienky prostredníctvom elektronického systému. V prípade, že je faktúra po splatnosti 1 mesiac a viac, pošle dodávateľ upomienku, ktorú je oprávnený spoplatniť čiastkou 300 Kč bez DPH. Táto čiastka bude zákazníkovi vyfakturovaná zvlášť so splatnosťou 7 dní.

Prechod vlastníctva

1.30. Až do splnenia všetkých nárokov dodávateľa voči zákazníkovi spojených s realizovanou kúpnou zmluvou si dodávateľ vyhradzuje vlastníctvo k dodanému tovaru. Zákazník nadobúda vlastnícke práva k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa §445 Obchodného zákonníka v platnom znení. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia stavu tovaru prechádza na zákazníka momentom prevzatia tovaru.

Reklamácie

1.31. Zjavné vady a poškodenia tovaru je zákazník povinný reklamovať v súlade s ustanoveniami 1.20.1.1. a 1.20.2.
1.32. Pri reklamácii veľkoformátovej tlače sa berie v úvahu bežná pohľadová vzdialenosť, čo je cca 2 metre u bannerových systémov a cca 3-5 metrov u prezentačných stien, vlajkových systémov a iných.
1.33. Reklamácia musí byť uplatnená písomne alebo elektronicky na adresu dodávateľa, s presným vymedzením reklamovanej vady. Zákazník je povinný vyplniť reklamačný list, ktorý mu dodávateľ na vyžiadanie zašle. Bez vyplnenia reklamačného listu nie je dodávateľ povinný reklamáciu prijať k riešeniu. 
1.34. Dodávateľ si vymedzuje právo vyžiadať si fotodokumentáciu o reklamovanej vade, prípadne fyzické dodanie tovaru späť do odberného miesta dodávateľa. Zákazník je povinný reklamovaný tovar zasielať v originálnom obale alebo inom vyhovujúcom prepravnom obale. V opačnom prípade zákazník zodpovedá za poškodenie vzniknuté v priebehu prepravy tovaru k dodávateľovi. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.
1.35. Oprávnená reklamácia môže byť riešená opravou tovaru, výmenou tovaru za rovnaké, zľavou z kúpnej ceny, vrátením kúpnej ceny či iným spôsobom dohodnutým s dodávateľom. Spôsob riešenia reklamácie bude dohodnutý so zákazníkom vopred. V prípade oprávnenej reklamácie uhradí dodávateľ zákazníkovi náklady nevyhnutne vynaložené na dopravu tovaru k dodávateľovi štandardným dopravcom alebo dopravnou službou, a to na základe predloženia daňového dokladu vzťahujúcemu sa k preprave tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie zákazník takýto nárok nemá.
1.36. Dodávateľ je povinný upovedomiť zákazníka o výsledku reklamácie – uznanie či neuznanie, a to písomne alebo elektronickou poštou v lehote do 30 dní odo dňa, kedy mu bola doručená písomná reklamácia klienta.

Práva a povinnosti dodávateľa

1.37. Ak je súčasťou obsahu kúpnej zmluvy tlač, zaväzuje sa dodávateľ zhotoviť tovar v súlade s tlačovými dátami, ktoré boli zákazníkom poslané a dodávateľom odsúhlasené k použitiu. Dodávateľ nezodpovedá za obsah tlačových dát zákazníka. Zákazník je povinný dodať špecifikáciu farieb tlačových dát v CMYK alebo PANTONE, v opačnom prípade neručí dodávateľ za výsledný farebný odtieň.
1.38. Ak je súčasťou obsahu kúpnej zmluvy tlač so službou grafického návrhu, je dodávateľ oprávnený začať s realizáciou až po odsúhlasení grafického návrhu zákazníkom, a to písomne. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne klienta informovať.
1.39. Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach vo vzťahu k zákazníkovi, s ktorými sa počas zmluvného vzťahu zoznámil. Táto povinnosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. 
1.40. Dodávateľ je oprávnený robiť obchodné oznámenia voči zákazníkovi v elektronickej podobe a zákazník s týmto súhlasí.


Práva a povinnosti zákazníka


1.41. Ak je súčasťou obsahu kúpnej zmluvy grafické spracovanie návrhu, bude zákazník vyzvaný k odsúhlaseniu grafického návrhu.
1.42. Pokiaľ zákazník poskytol ním vytvorené tlačové dáta, odpovedá za ich kvalitu, čo sa týka správneho rozmeru, kvality, jazykovej a gramatickej správnosti textu apod. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby v tlačových dátach zákazníka. Reklamácia takýchto vád nebude uznaná.
1.43. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že dodávateľ nesplní stanovené podmienky dodania. To neplatí v prípade, kedy sa nesplnením podmienky dodania rozumie omeškanie ohľadne doby dodania a toto omeškanie nie je zavinené dodávateľom a dodávateľ sám o tomto omeškaní ohľadne doby dodania zákazníka bezodkladne informuje a učiní všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby bolo omeškanie čo najmenšie.
1.44. Zákazník, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára túto zmluvu (ďalej len „spotrebiteľ“), má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru zakúpeného v internetovom obchode na doménach, ktoré dodávateľ prevádzkuje. Ak odstúpi zákazník od zmluvy, kde je súčasťou obsahu kúpnej zmluvy poskytnutie služieb (napríklad grafické služby, tlač apod.), ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od odstúpenia od zmluvy, uhradí dodávateľovi pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ ďalej nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, keď bol tovar na jeho prianie atypicky upravený.
1.45. V prípade odstúpenia od zmluvy ponesie zákazník náklady spojené s navrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady na navrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou.
1.45.1. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ oznámiť dodávateľovi písomne alebo elektronickou poštou, zároveň je povinný dodať tovar späť do odberného miesta dodávateľa. Pre vrátenie plnej kúpnej ceny musí byť tovar prijatý späť dodávateľom v neporušenom stave, nepoškodené, kompletné (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu). V opačnom prípade môže byť kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, zodpovedajúcim spôsobom ponížená o náklady na opravu či za spôsobenú škodu. V prípade vrátenia kúpnej ceny dodávateľ vystaví dobropis a po podpise spotrebiteľom pošle plnú alebo pomernú časť kúpnej ceny spotrebiteľovi prevodom na bankový účet, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa, kedy zákazník preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.
1.46. Zákazník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach vo vzťahu k dodávateľovi, s ktorými sa behom zmluvného vzťahu zoznámil. Táto povinnosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
1.47 . Zákazník je povinný pri kúpe nožnicového stanu si dôkladne prečítať podmienky používania nožnicových stanov, ktoré sú dostupné na http://www.e-rollup.sk/?subweb=articlescat&acid=30 a sú zasielané s objednávkou.
1.48. Zákazník je povinný zoznámiť sa s návodmi užívania objednaného produktu podľa návodu na http://www.e-rollup.sk/?subweb=articlescat&acid=30
1.49. Zákazník je povinný, prečítať si návod na zavádzacie páske roll upu pre inštaláciu skôr, než bude vykonávať inštaláciu samotnú.


Ochrana osobných údajov

1.50. Zákazník súhlasí so spracovaním hlavne týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, sídlo, IČ, DIČ, IČ DPH, emailová adresa, telefónne číslo po dobu neurčitú, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúceho. Osobné údaje budú spracovávané elektronickým automatizovaným systémom.
1.51. Zákazník súhlasí s posielaním obchodných oznámení a ponúk dodávateľa a telefonickými kontaktmi.
1.52. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo elektronickou poštou.


Rozhodcovská doložka

1.53. Kupujúci a predávajúci sa týmto jednoznačne dohodli na tom, že všetky spory vznikajúce z tejto dohody a v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou u Rozhodčího soudu pri Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky so sídlom v Prahe, podľa jeho Řádu a Pravidel jedným rozhodcom menovaným predsedom Rozhodčího soudu.
1.54. Náklady rozhodcovského konania tvorí poplatok za rozhodcovské konanie 3 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 5.000,-- Kč plus DPH podľa zákonnej právnej úpravy. Poplatok predstavuje odmenu rozhodcu. Otázky rozhodcovského konania touto rozhodcovskou doložkou nevymedzené a týmto zákonom neupravené je oprávnený rozhodnúť určený rozhodca sám.
1.55. Rozhodcovská doložka sa uplatňuje pre obchodné vzťahy vzniknuté medzi podnikateľskými subjektami. Pre obchodné vzťahy so spotrebiteľmi je k riešeniu prípadných sporov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv oprávnený vecne a lokálne príslušný súd.


Záverečné ustanovenia

1.56. Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01. 04. 2015.
1.57. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, neplatnosť či neúčinnosť tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť zmluvy ako celku ani iných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ je takéto neplatné či neúčinné ustanovenie oddeliteľné od zvyšku zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenia nahradiť novým platným a účinným ustanovením, ktoré svojím obsahom bude čo najvernejšie odpovedať podstate a zmyslu pôvodného.
1.58. Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto podmienok. Urobí tak vždy písomne a zmeny zverejní obvyklým spôsobom. Dodávateľ si vyhradzuje v jednotlivých obchodných prípadoch právo na individuálnu úpravu týchto obchodných podmienok, vždy však po predchádzajúcej dohode s klientom.
1.59. Právne vzťahy tu vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými právnymi predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.